Example: Bible, Android

  • PDF
  • DOC
  • XLS
  • RTF
  • TXT
  • PPT

Zuzumwovrebi PDF results

Aqtualuri problemebi saqartvelosi

... tu uxerxemlo cxovelebtan. cxovel-ta es jgufi alimentur kavsirsia xmeletisa da wylis titqmis yvela xerxemlian cxo veltan (tevzebi, amfibiebi, frinvelebi, zuzumwovrebi...

Baqo - tbilisi - jeihanis proeqti bunebriv da socialur garemoze ...

... mdinareebisa da tbebis ixtiofauna. mecniereba, tbilisi. kandaurovi a. 2002. faunis literaturuli mimoxilva. kandaurovi a., buxnikasvili a. 1996. wvrili zuzumwovrebi...

Danarti 3.

Festuca montana. cxovelta samyaros obieqtebis ziritadi saxeobebis nusxa saxeobebis dasaxeleba # qartuli. latinuri senisvna 1 2 3 4 zuzumwovrebi

Top Queries


Recent Searches

 
DOC-TXT